ارتوز بدشکلی سر نوزادان معرفی

این وسیله بصورت یک کلاه ساخته می شود و با استفاده از فشار روی نقاط بر آمدگی در سر حین رشد جمجمه باعث ایجاد شکل مناسب در سر می شود.جنس وسیله باید از مواد نرم با اسکلت سخت باشد.

کاربرد

  1. اصلاح بدشکلی های سر نوزادان
  2. حفاظت بعد از جراحی

زمان استفاده

3 تا 12 ماهگی

هدف درمانی

ایجاد تقارن و شکل مناسب سر

میزان استفاده

شبانه روزی بسته به تحمل کودک تا 23 ساعت در روز